(979) 612-6519
350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)402-813-3898Administracja i ¿ycie codzienne w dobrach...509-741-96313184102083knock-kneedAfryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane...9285838120(954) 305-81705074022606Aldines in libraries of Ukraine catalogueAleje czarów(972) 930-7278Alternatywne nauczanie jêzyków obcych w...Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943AMERYKAÑSKA KRUCJATA USA WOBEC POWSTANIA PAÑSTWA...Anio³y. Rysunki Cypriana Norwida803-833-0456Anthropologie de la ville médiévaleARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANEArchitektura gotycka na MazowszuArchitektura romañska w Polsce(315) 296-2085931-202-9267Architektura XIX wieku na ziemiach polskich479-761-2330434-414-75463432832764nautilaceanArchiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. I...Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. IV...Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. IX-X405-410-9662autographicArcydzie³a literatury nowogreckiej, t. VIII....Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. XI...(352) 387-3998Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......wannessArcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......414-456-1388(832) 928-46954179868055Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a...2069771685314-524-8913Arty¶ci w³oscy w Polsce. XV-XVIII wiek618-360-4334Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne8038941015802289359325623525489518809881Ba¶ñ – oralno¶æ – zagadka, Studia...Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983)....Between Tradition and Postmodernity. Polish...(256) 275-0528Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej...(306) 680-2083Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...606-200-3128(236) 436-6332(928) 708-1678B³ogos³awiony Czes³aw, patron Wroc³awia,...Boles³aw Chrobry519-979-9768Br±zownictwo warszawskie w XIX i XX w.,...Brytyjsko-czechos³owackie stosunki dyplomatyczne...Budowniczy z³otych mostów. Le¶mian i retoryczna...Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae...Choroba i ¶mieræ w perspektywie spo³ecznej...Chrystus Umêczony. Ikonografia w Polsce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Ciechanowieccy herbu D±browaClassica Orientalia. Essays Presented to...Classics and Class Greek and Latin Classics...785-404-4382drug grinder631-705-7736Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji...6037162187Colloquia Balkanica vol. 3. Bogdan Trifunoviæ,...Colloquia Balkanica vol. 4. THE IMAGE...Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury...Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazyCzechy i Polska miêdzy Wschodem i Zachodem —...Czerwonym m³otem w or³a bia³ego. Propaganda...Cz³owiek i przyroda w ¶redniowieczu i we...Cz³owiek w spo³eczeñstwie ¶redniowiecznymCz³owiek w spo³eczeñstwie ¶redniowiecznym...thrusting(405) 274-0951Dawne elity. S³owo i gestDawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku.Dawne pieczêcie. Typologia — metody...513-736-6405(800) 690-518991928811595514861289Deputaci Trybuna³u G³ównego Wielkiego Ksiêstwa...Diariusz kampanii smoleñskiej W³adys³awa...210-517-1542(573) 657-5003660-305-4919sealetteDijenis Akritas. Opowie¶æ z kresów bizantyñskich(563) 221-9381Do granic wyobra¼ni. Norymberga jako centrum...DOMENA OSTROWSKICH Z MALUSZYNA Przyk³ad...Doradztwo — poradnictwo — wsparcieDo¶wiadczanie ¶wiata. Do¶wiadczanie lektury(843) 212-2015Dowcip trwaj±cy dwa i pó³ roku Obraz Nagiej...Dramat zastyg³y w drzeworycie. Historia...Dramaturgia Mariana PankowskiegoDrogi Polaków do niepodleg³o¶ci. W 150...720-641-1702Dumy i dumki czyli prawdziwa powie¶æ, t....9038653681Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie...Dwory w Polsce. Od ¶redniowiecza do wspó³czesno¶ci918-462-4979Dwór, plebania, rodzina ch³opska. Szkice...Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich...Dylematy kaukaskie. Problemy narodowo¶ciowe...Dynamika przemian spo³ecznych i religijnych...7245362113Dyplomatyka staropolskaDyskurs kolonialny w drugiej RzeczypospolitejDzia³alno¶æ architektoniczna Czes³awa Przybylskiego...785-775-9536Dzia³alno¶æ spo³eczna rodziny Ga³êzowskich...(873) 394-9101Dzieje Atlasu ¦l±ska 1720-1752(905) 956-7857Dzieje Górnych £u¿yc. W³adza, spo³eczeñstwo...(204) 883-7668Dzieje granicy mazowiecko-krzy¿ackiej (miêdzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy¿ackiej (miêdzy...Dzieje kartografii Nowej Marchii do koñca...Dzieje krytyki artystycznej i my¶li o sztuceDzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania...573-396-4635Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 4...7622188147DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU D¡BROWA...208-659-2870Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817Dziennik wojenny. 18 X 1939-19 IX 1945Dzieñ chrztu i co dalej…Dzieñ PuszczykatridimensionalEcriture/Pisanie. Materia³y z konferencji...Edukacja dzieci i m³odzie¿y w polskich rodzinach...701-824-4121936-878-6363Efektywno¶æ w szkolnej nauce jêzyka obcego...(309) 753-0886Epoka ogniem i mieczem978-283-0745Etnograficzne wêdrówki po obszarach antropologii3147191393Europa barbarica, Europa christiana. Studia...(343) 295-8716Ewolucja ideowa Boles³awa Piaseckiego 1932-1956Exploring home, neighbouring and distant...Filister w prozie fabularnej M³odej PolskiFilm i paradoksy wizualno¶ci. Praktykowanie...Filologia – Filozofia – Retoryka Wprowadzenie...Forum Artis Rhetoricae Nr 1 (40) styczeñ-marzec,...deuteranope606-563-8544214-598-0137(808) 731-6563570-786-4479Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...(778) 938-8544Genera³ broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA...Genera³ Lucjan ¯eligowski 1865-1947. Dzia³alno¶æ...Geografia historyczna Polski w ¶redniowieczu....6509619796Geografia historyczna Polski w ¶redniowieczu....Geografia historyczna. Zarys problematyki70435906519123918289Gospodarka, spo³eczeñstwo, kultura w dziejach...Go¶ciñcami Kanady na tropach polskiej kultury.(813) 703-8700(306) 466-2691Granice jêzyka. Samookre¶lenia Polaków na...Grodzieñskie kroniki klasztorne XVII i XVIII...Halszka z Ostroga. Miêdzy faktami a mitami(240) 467-9626Helena z Wolskich Krukowiecka Dziennik...(614) 610-13935809841121Heraldyka miast wielkopolskich do koñca...deuterovitelloseHerbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IIHerbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IIIHerbarz szlachty ¿mudzkiej Tom V Herbarz szlachty ¿mudzkiej Tom VI717-624-8287Herbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IVHerbert. Poetyka, warto¶ci i konteksty(509) 846-3535803-826-4967Hieroglifem pisane dzieje... Staro¿ytny...HISTORIA KARTOGRAFII ZIEM POLSKICH DO KOÑCA...Historia literatury nowogreckiejHistoria Litwy. Dwug³os polsko-litewski 251-554-6262334-654-8360281-388-1544Historia ¦l±ska do 1763 r.2087436675Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku, Tom 4 Anna...Historycy i politycy. Polityka pamiêci III...Historyczna paralela Hiszpanii z Polsk±....Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze...Humanistyka krajowa w kontek¶cie ¶wiatowym....7322086901757-928-6117253-661-3795IMAGINE THERE WERE NO HUMANITIES... Transdisciplinary...Imperium i nostalgia. „Styl pó¼ny”...(418) 218-4707Inskrypcje na zabytkach Rugii do koñca XVIII...Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków...Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów...(309) 492-6591Inwentarze Pa³acu w Nieborowie 1694-1939Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna...Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 —...Jakub Kazmierz Rubinkowski. Dziejopis i...Jan Witort O syberyjskim zes³aniu i rusyfikacji...Jerzy Skowronek - historyk wieku XIX - Ksi±¿ka...702-230-9178Jêzyk mieszkañców wsi Bujwidze na Wileñszczy¼nieJÓZEF PI£SUDSKI ¬ród³a z lat 1914–1918...Józef Pi³sudski ¬ród³a z lat 1914–1918 w...satellesJulian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk,...Kalendarze staropolskie2037308466618-274-5175Kancelaria wojewódzkich urzêdów administracji...Kariera Cienia NieuchronnegoKariera rodziny Kurozwêckich w XIV wieku....(307) 337-7088(579) 641-9863Kasztelania tarskaKat i jego warsztat pracy na ¦l±sku, Górnych...(770) 606-9685supraoesophagal(818) 541-9572Katalog starych druków biblioteki Papieskiego...(850) 339-7266diamond dashgoblinismKazimierz Pu³aski w polskiej i amerykañskiej...479-567-9550Kitki. Dwa wczesno¿elazne cmentarzyska cia³opalne...3186182134Klasztor w ko¶ciele ¶redniowiecznym i nowo¿ytnymKlasztor w pañstwie ¶redniowiecznym i nowo¿ytnym...(307) 383-7258Kobiece krêgi korespondencyjneKobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX...Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno-kulturowe...Kobieta i mê¿czyzna jedna przestrzeñ —...4166559003Kobieta i rewolucja obyczajowa. Spo³eczno-kulturowe...(845) 454-9911Kolory i struktury ¶redniowieczaKomedia sublimacji. Granica wspó³czesno¶ci...Komedia sublimacji. Granica wspó³czesno¶ci...Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939-19453434905945Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych...Konopaccy herbu Odwaga — dzieje pomorskiej...866-745-1872Korespondencja El¿biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja El¿biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...540-381-2537734-751-6783Kostium francuski a architektura rezydencjonalna...2629322369Ko¶cio³y chrze¶cijañskie na PodoluKo¶ció³ a Narodowa Demokracja w Królestwie...Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii....(703) 570-9592Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika Warszawy, rok 2000, nr 1-2 (111-112)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 3-4 (113-114)3056393230Ksi±¿ê Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia...214-313-7669Ksi±¿ê W³adys³aw Opolczyk. Fundator klasztoru...Ksi±¿êcy mecenat artystyczny na ¦l±sku u...(780) 426-3589Ksi±¿êta, pieczêcie i w³adza. Studium ze...Ksi±¿ki religijne i quasi-religijne z wadowickich...Kszta³t dla chaosu Twórczo¶æ Romualda Gutta...(855) 816-7964Kult ¶wiêtych i idea³ ¶wiêto¶ci w ¶redniowieczu....702-632-0416Kultura medyczna islamu2672856845707-624-2131Kwestia s³owacka w Czechos³owacji w latach...(720) 538-8398Latinitas Hungarica. £acina w kulturze wêgierskiejLeksyka prawnicza w polskich zapiskach s±dowych...5877870521Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...(205) 245-7584Leszek Prorok - cz³owiek i twórca - Ksi±¿ka...Lex est Rex in Polonia et in Lithuania......(818) 350-6939763-246-8229Literacki pejza¿ Sycylii. Leonardo Sciascia,...Literatura i ró¿norodno¶æ. Kresy i pogranicza,...sand flukeLiteratura Konfederacji Barskiej. Tom 2:...8439655468603-782-8572662-280-1232Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej6194030543Lucyna Æwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalnaLudno¶æ ¿ydowska w Warszawie w latach 1939-1943....Ludwik XVI — Stanis³aw August. Propagandowe...Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926)....585-225-3712Ludzie i krasnoludki — powinowactwa...Ludzie starzy i staro¶æ na ziemiach polskich...804-237-63985418307684Ludzie, Ko¶ció³, wierzenia. Studia z dziejów...(617) 770-02946605335543£acina na ³awie oskar¿onychMalarstwo gotyckie w Polsce. Dzieje Sztuki...Malarstwo polskie XIX wiekuMa³y ¶wiat wokó³ wulkanu. Tradycyjne normy...all-relievingMariawici i mariawityzm - narodziny i pierwsze...Materia³y do bibliografii s³owotwórstwa...Materia³y do biografii, genealogii i heraldyki...Materia³y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty...(860) 307-5047862-448-3503Media i dyplomacja. „Gazette de France”...Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych...Medycyna i religia Tom 1(415) 484-8331Metody wspomagaj±ce rozwój mowy w ró¿nych...2122639389Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Mê¿owie stanu, awanturnicy czy zdrajcy?...Miasta ApokalipsyMicha³ Szymon Karski. Pamiêtniki(251) 385-37857179813677Miejsce Po³udniowej Afryki w kszta³towaniu...Miêdzy absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta...Miêdzy form± a znaczeniem. Studia z ikonografii...905-663-4697Miêdzy Jerozolim± a £ukowem. Zakony krzy¿owe...Miêdzy Jerozolim± a £ukowem. Zakony krzy¿owe...Miêdzy katedr± a ratuszem. Polityczne uwarunkowania...„Miêdzy ³acnowierno¶ci± i niewierno¶ci±”....Miêdzy obron± wolno¶ci a napraw± pañstwa....512-754-7869Miêdzy salonem a jarmarkiem. ¯ycie muzyczne...Miêdzy tekstem a znakiem. Prace ofiarowane...(704) 786-3276Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce...MISZNA MOED (¦WIÊTO)MISZNA Naszim (Kobiety)MISZNA ZERAIM (NASIONA)(808) 584-3766Mity skandynawskie8445051264Model cz³owieka w polskim pi¶miennictwie...2295499510Moje spostrze¿enia o Rosji SowieckiejMonastica Polonorum. Fontes et Studia. Tom...40359847826043436151M¶ciwoj II (1224–1294) ksi±¿ê wschodniopomorski...Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego(289) 532-3398(325) 340-4848(270) 868-9166Na gardle karanie. Kara ¶mierci w ¶redniowiecznej...(908) 822-2500RoxyNa pograniczu "nowej Europy". Polsko -...Na prawie polskim i niemieckim. Kszta³towanie...(404) 469-5525202-302-3977„Najbli¿sze narody”. Stosunki...„Najbli¿sze narody”. Stosunki...Najstarsze kujawskie ksiêgi ziemskie (1397-1408)....40455397757034548436Nauka i spo³eczeñstwo w stulecie szczególnej...Nauka w kontek¶cie wzorców kulturyNauki pomocnicze historii. Teoria, metody...ricelandNazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...„Nie masz bó¿nicy powszechnej”....Nie tylko peleryna. Moda okresu M³odej Polski...Nie tylko salon. Wspólnotowe formy ¿ycia...Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie...Niemiecka medycyna romantycznaNiemieckie s³u¿by wywiadowczo-informacyjne...2706462281Niew³asne lektury. Od pisarstwa w jêzyku...Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów,...3047253985Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. 3816-255-7782O nazwach wodnych w Polsce7272291834O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane...O sztuce gruziñskiej czasów królowej Tamary....OBJECT IN TRADITIONAL MODERN GREEK DANCE. RECOGNITIONS,...Obraz obecnego stanu PolskiObraz Polski i Polaków w pismach Eneasza...Obraz Zwi±zku Sowieckiego w ujêciu polskiej...2292564851Obszary i konteksty literaturycovinous(310) 244-1840(609) 429-89738256483052(205) 869-5702603-874-7624Od genealogii do historii spo³ecznej9703699354Od Zjazdu w £odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans...Odmieñcy. Antropologiczne studium dewiacji„Odnale¼æ nasze prawdziwe ¶cie¿ki”....919-444-0512Ogrody króla Stanis³awa Leszczyñskiego w...Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia...Opera minora selecta, Józef SzymañskiOpisy miast Kujaw Wschodnich z 1860 r. (Gubernia...6105811757Orbis Polonus. Studia z historii sztuki...Ordynacja Tyszkiewiczowska na ZatroczuOrganon sztuki uzdrawianiaOrze³ Bia³y - herb pañstwa polskiego785-373-6917Ostmitteleuropa im. 14.-17. Jahrhundert...206-621-9657Paleografia ruskaPamiêtnik Emila Dybowskiego208-955-6550(516) 292-0954Pamiêtnik warszawskiej pensjonarkiPamiêtnik wielkiej wojny pó³nocnej902-717-3222Pamiêtniki Filipa, Micha³a i Teodora Obuchowiczów...Pamiêtniki Genera³a Broni Lucjana ¯eligowskiegoPamiêtniki, bp Piotr Mañkowski7342344960Pañstwo a Ko¶ció³ katolicki w województwie...201-918-1222817-851-1615Pasterze reniferów mongolskiej tajgiPatron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej...Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce...7342437496Pieczêcie cechów na ziemiach ksiêstwa g³ogowskiego...Pieczêcie herbowe. Herby na pieczêciach(512) 866-7573248-831-7508Pieczêcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan...Pierwsze narody. Spo³eczno¶ci rdzenne i...Pieskie sprawy czyli listy Jana Aleksandra...Pióro w w±t³ych d³oniach. O twórczo¶ci kobiet...Pióro w w±t³ych d³oniach. O twórczo¶ci kobiet...Pióro w w±t³ych d³oniach. Tom III Ró¿norodno¶æ (od...(678) 287-2609Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a to¿samo¶æ...Pochodzenie spo³eczne, kwalifikacje i przebieg...eubacterium(231) 682-8275Poddany i obywatel. Stowarzyszenia spo³eczne...universitize(317) 361-9438385-722-21027145041322energize202-631-8648Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji....416-343-7985Polacy i ich s±siedzi w Europie ¦rodkowej Zwi±zki...201-604-7058Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...402-210-7032Polityka w³adz pañstwowych w Polsce wobec...(424) 316-6878Polska bi¿uteria artystyczna z lat 1945-1950...Polska heraldyka ko¶cielna. Stan i perspektywy...4057807432720-980-56716154877621Polska Roma. Tradycja i nowoczesno¶æPolski wachlarz malowany 1850-1914Polskie dziewiêtnastowieczne pamiêtniki...Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej(805) 509-2474(888) 992-1682(819) 698-9574Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku...Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka...Pora oczekiwania8582269234Po¶ród chaosu. Antropologiczne refleksje...Potworowscy. Kronika rodzinnaPowstanie styczniowe Motywy. Walka. Dziedzictwo2128021087703-874-3218"Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi..."...PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons...Précis de l'histoire de la Pologne depuis...Prenumerata - "Dzieje Najnowsze", rocznik...Prenumerata - "Przegl±d Historyczny", rocznik...(308) 826-0342Problemy opracowania zasobu Archiwów ...Procesy „staro¶ciñskie” w województwie...Procesy archiwotwórcze akt miejskich na...Protoko³y Rady Narodowej Centralnej we Lwowie...Protopla¶ci ksi±¿±t Radziwi³³ów. Dzieje...Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym...5148632483Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O...Przedpiekle s³awy. Rzecz o Chopinie877-342-17189473875628971-296-4960Przestrzeñ religijna Europy ¦rodkowo-Wschodniej...Prze¶ladowania i masowa zag³ada Romów podczas...Przyjaciele wolno¶ci Kongres Wolno¶ci Kultury...Przyjemno¶æ w kulturze epoki rozumu7054643952unconfinablePublicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)4242897566Radziwi³³owie w s³u¿bie MarsaRawicze Gutkowscy z Gutkowicgoose tansyRegiony, granice, rubie¿e. Tom w darze dla...84557748463104652729unalphabetedRelacje lekarz — pacjent w aspekcie...(863) 875-4824Religijno¶æ chrze¶cijan obrz±dku wschodniego...Religijno¶æ na pograniczach. Eseje apokryficzneRelikwiarze puszkowe w PolsceRepublika Czeska 1918-20133012085326Restrukturyzacja przedsiêbiorstw w procesie...Retoryka - narzêdzie w twórczej komunikacji....2344069989Retoryka. Historia, teoria, praktyka.Retoryka. Od renesansu do wspó³czesno¶ci...8559509075Rex et patria. Temat w³adcy, narodu i ojczyzny...Reymont i inni216-512-7989Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,...9193045390Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy...Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska...Rodzina - prywatno¶æ - intymno¶æ. Dzieje...Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj....301-388-3886906-789-6788Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieñstwo...Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce,...Rok 1000. Milenijna podró¿ transkontynentalnaRosyjska cyberstrategiaRosyjska cyberstrategia - oprawa miêkkaRozwój przemys³u ciê¿kiego w Królestwie...Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w...(437) 306-9058Ruch narodowo-niepodleg³o¶ciowy w Galicji...(850) 594-56113302458123Rycerz w he³mie, w zbroi i z tarcz±, tom...fleeting678-226-4627Rymowane zamki. Tematy architektoniczne...(254) 276-9949Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich...Rz±d RP na obczy¼nie wobec wydarzeñ w kraju...Rz±dy bez ziemi. Struktury w³adzy na uchod¼stwieRzeczpospolita pañstwem wielu narodowo¶ci...Rze¼ba gdañska prze³omu XIV i XV wieku(469) 531-0467514-652-5231Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dzi¶925-455-7076Sacrum pogañskie - Sacrum chrze¶cijañskie....603-913-2171S±siedztwo w obliczu konfliktu. Relacje...(347) 527-7450Seweryn Römer Wspomnienia spisane w 1863...(919) 518-2224(608) 345-6562tenorSienkiewicz z innej stronySiêgnij po sukces w sprzeda¿y. Poradnik...Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczêcie...(562) 927-0669Skandal w tekstach kultury. tom IISkarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety...Skryte oblicze systemu komunistycznego....S³ownictwo kresowe. Studia i materia³yS³ownictwo polszczyzny gwarowej na LitwieS³ownik geograficzny Królestwa Polskiego...S³ownik patronów ulic Warszawy6088909622Barnard715-238-5583Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach...6034824255(901) 365-8044Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...(877) 866-6967Spisy dóbr ziemskich ksiêstwa g³ogowskiego...Spo³eczeñstwo a wojsko. Spo³eczeñstwo staropolskie....7027502479Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...78778654154432316251551-205-0157Spo³eczeñstwo polskie w ¶wietle raportów...Spo³eczeñstwo realne i idealne w "Opowie¶ciach...Spo³eczeñstwo w dobie przemian. Wiek XIX...(218) 547-0812Stadniccy herbu Szreniawa z NawojowejStanis³aw Kot, 1885-1975. Biografia politycznaStany Zjednoczone a Europa ¦rodkowo-Wschodnia...Staropolska literatura dewocyjnaStaropolskie kompendia wiedzySTAROSTOWIE NIEGRODOWI W KORONIE 1565–1795 (Materia³y...2124252061209896128884554985462022706775Sto lat têsknoty. Historia Polaków w HolandiiStolica ¶wiata. Studia z dziejów kulturalnego...(413) 248-1880Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgi±...Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie...Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu,...9147078275Studia i materia³y do dziejów Pa³uk, t....Studia z Dziejów ¦redniowiecza, nr 197756842531Sumariusz ksi±g Metryki Koronnej, tom VI,...Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...4199135039303-948-0546Symbolika religijna i ko¶cielna w herbach...9066224990Szata graficzna m³odopolskich czasopism...305-322-32628185636406Szlachta — granice etniczne, wyznaniowe...Szlachta i ziemiañstwo na pograniczu kultur...Szlachta powiatu ksi±skiego za ostatnich...(907) 802-9077respiratory leafSzpitalnictwo ko¶cielne w archidiakonacie...Sztuka i kultura wizualna Indii2176412101(317) 768-2165Sztuka mauretañska i jej echa w PolsceSztuka perskaSzukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...Viti¦miech Sienkiewicza. ¦miech z Sienkiewicza¦redniowiecze w rozja¶nieniu3154431619¦wiat jêzyka polskiego oczami cudzoziemców¦wiat pogranicza9788442191¦wiêtych ¿ycie po ¿yciu. Relikwie w kulturze...(202) 343-5778"Tajemne" pañstwo polskie w Powstaniu Styczniowym...(586) 859-8846Tarcze herbowe z Ko¶cio³a Mariackiego w...Tarnowskie Góry. Geneza i najstarsze dzieje...Tarzan, Mato³ek i inni. Cykliczne historyjki...Teatr w ¶wiadomo¶ci uczniów (1985-1990)(431) 232-0678(360) 786-390441976479855016078969Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII...The Hanoverian Court and the Triumph of...THE IRREDUCIBLE SELF. A Consciousness —...The Myth of Narcissus and its Reception...The Neighbours of Poland in the 11th century8058718092Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?662-497-6816To¿samo¶æ – pamiêæ historyczna –...787-689-6542Turniej rycerski w Królestwie Polskim w...Twórczo¶æ Henryka Sienkiewicza a korespondencja...Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczo¶æ...Tyszkiewiczowie z WakiUbiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl...Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich...Unifikacja za wszelk± cenê. Sprawy polskie...Urzêdnicy pocztowi w Królestwie Polskim...5193506200Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....8103204529(805) 978-63748177758223604-617-7992Uwie¶æ s³owem czyli retoryka stosowanadephlegmatize(302) 366-3693W krêgu rodziny epok dawnych Dzieciñstwo W nurcie wydarzeñW przededniu autonomii. W³asno¶æ ziemska...W s³u¿bie obcych monarchów i pañstw. Mechanizmy...multisiliquousWarszawa i Mazowsze, tom VWarszawa i stolice regionalne we wrze¶niu...972-270-7262Weksylologia polska 262-347-0981Widziane z zewn±trz. Tom IWidziane z zewn±trz. Tom IIWiedza potoczna o sprawach publicznych....(309) 364-47099284600557Wie¶ w heraldyce i sfragistyce polskiej(510) 821-9507Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym...W³adys³aw Hasior(914) 563-5828517-569-5040W³odzimierz Dworzaczek. Studia nad dziejami...Wojciech Dembo³êcki o Lisowczykach wierszem...Wojciech Malski (ok. 1380–1454) —...269-218-6516(210) 575-8463vivacity208-949-8006(630) 269-1122Wspó³czesna grafika s³owacka 1957-1990855-292-5794Wspó³czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...W¶ród córek Esculapa. Szkice z dziejów medycyny...W¶ród córek Eskulapa. Szkice z dziejów...434-585-760554054969745036852915Wyobra¿enie wroga w dawnych kulturach.202-768-3417WYRAZ NA USTACH ZAPOMNIANY… Polskich...Wyst±pienie polskich kator¿ników na traktacie...Wyszed³ z dworu. Prze¿ycie i do¶wiadczenie...Wzorce postrzegania rzeczywisto¶ci w nauce...Wzory ornamentalne Erazma Kamyna —...Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych...Z dziejów stosunków Polski z zakonem krzy¿ackim...(812) 524-6290Z Polsko-Litewskiej przesz³o¶ci Studia i...(918) 693-4555(256) 895-71027723598897doigtZabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zachodni wymiar kszta³towania siê wspó³czesnej...25263620357157094570Zamki i przestrzeñ spo³eczna w Europie ¦rodkowej...Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji...Zapomniani krzy¿owcy. Polska wobec ruchu...Zapomniany prezydent. ¯ycie i dzia³alno¶æ...Zapo¿yczenia leksykalne w sytuacji wielojêzyczno¶ci....ZAPROSZENIE DO OSMANISTYKI. TYPOLOGIA I...Zawisza Czarny. Rycerz najs³awniejszy i...(727) 221-06407857816239360-701-2273Zdrowie i choroba jako problem polityczny...Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej...(828) 644-7604(979) 216-4249Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....863-247-1686Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....diamond sawZiemianie Polscy XX wieku, tom 10(416) 933-8909610-293-4169Z³odzieje, agenci, policyjni stra¿nicy......Z³otnicy na ziemiach pó³nocnej Polski. Czê¶æ...PolonianZnaki i symbole w przestrzeni publicznej Od...(662) 985-8329417-673-7544(860) 834-7827¬ród³a archiwalne do dziejów ¯ydów w Polsce402-404-6192515-848-1213¯eñskie zgromadzenia zakonne w Europie ¦rodkowo– –Wschodniej...¯o³nierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii...¯ycie i obyczajowo¶æ ¶redniowiecznego duchowieñstwa¯ycie w dwóch ¶wiatach. To¿samo¶æ wspó³czesnych...¯ydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej...¯ydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919(816) 941-1354¯ywot ¶w. Stefana króla Wêgier czyli Kronika...

» Biuletyn

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego Biuletynu.
e-mail: 


Dotpay
Witamy
Wydawnictwo DiG zosta³o umieszczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w wykazie wydawnictw publikuj±cych recenzowane monografie naukowe. Publikacje u nas wydane otrzymaj± 80 punktów. (707) 300-4813

Szanowni Pañstwo!Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i mo¿liwo¶ci serwisu internetowego. Szczególnie polecamy bezpieczne p³atno¶ci online, obs³ugiwane przez serwis DotPay. Stanowi± one najprostsz± formê rozliczenia zamówieñ.
Jak zawsze 609-814-4448 na Pañstwa uwagi i propozycje.

Informacje o nowych tytu³ach ksi±¿ek i periodyków, promocjach oraz aktualizacjach naszego serwisu internetowego znajd± Pañstwo w ramce obok, a tak¿e w (401) 227-5856, rozsy³anym do zainteresowanych osób - zachêcamy zatem do rejestracji.

Zapraszamy!
Aktualno¶ci
18-1-2019

Wydawnictwo DiG zosta³o umieszczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w wykazie wydawnictw publikuj±cych recenzowane monografie naukowe. Publikacje u nas wydane otrzymaj± 80 punktów.

13-8-2018

Realizacja zamówieñ z³o¿onych w dniach 13-17 sierpnia

wszelkie zamówienia z³o¿one od 13 sierpnia do 17 sierpnia br., bêd± realizowane po tym terminie.

Biuro w dniach 16-17, bêdzie zamkniête. Zapraszamy od poniedzia³ku.

31-5-2018

W dniu 1 czerwca 2018 biuro Wydawnictwa DiG jest zamkniête. Wszelkie zamówienia bêd± realizowane po 3 czerwca.

24-5-2018

Obowi±zek informacyjny wynikaj±cy z RODO

Szanowni Pañstwo, Informacje dotycz±ce zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzeda¿: Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, ¿e... wiêcej »

27-4-2018

Przerwa majowa

Wszelkie zamówienia z³o¿one od 27 kwietnia do 7 maja, bêd± realizowane po tym terminie.

1-1-2018

2 stycznia biuro Wydawnictwa DiG jest zamkniête

W dniu 2 stycznia 2018 roku, biuro Wydawnictwa DiG bedzie zamkniête. Wszelkie zamówienia bêd± realizowane po tym terminie. Zapraszamy

23-11-2017

ZAPROSZENIE na promocjê ksi±¿ki Barok – romantyzm – kresy

Serdecznie zapraszamy na promocjê ksi±¿ki Barok – romantyzm – kresy. Profesora Jana K. Ostrowskiego... (406) 360-9593

2-11-2017

Pi±tek 3 listopada biuro zamkniête.

W dniu 3 listopada, biuro Wydawnictwa DiG, bêdzie zamkniête, zapraszamy od poniedzia³ku 6 listopada.

14-6-2017

W imieniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszamy Pañstwa na I Kongres Heraldyki Polskiej

który odbêdzie siê w Warszawie w dniach 22 – 24 czerwca. Kongres organizowany jest przez nasze Towarzystwo pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wspó³pracy Zamku Królewskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury i Archiwum G³ównego Akt Dawnych.... 4355712780

15-6-2017

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkniête.

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkniête. Zapraszamy od poniedzia³ku 19 czerwca.

5-4-2017

¦wi±teczna promocja Wielkiejnocy

Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych ¿yczymy naszym Klientom aby ten wyj±tkowy czas by³ pe³en nadziei i mi³o¶ci, a spotkania w gronie najbli¿szych up³ywa³y w mi³ym, wiosennym nastroju.

Na t± okazjê przygotowali¶my specjaln± ofertê promocyjn±, wszelkie zamówienia sk³adane w terminie od 05.04.2017 do 18.04.2017 i przy p³atno¶ci z góry, przelewem na konto lub DOTPAY, bêd± realizowane bez kosztów przesy³ki. ... (304) 377-4124

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI¡¯KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku"

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI¡¯KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku" ... 8195782209

25. TARGI KSI¡¯KI HISTORYCZNEJ 24-27 LISTOPADA 2016

Podczas 25 Targów Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie, w którym bierze udzia³ Wydawnictwo DiG. Bêdzie dostêpna bogata oferta naszych pozycji. Serdecznie zapraszamy na stoisko nr 3 Wydawnictwa DiG.... (530) 688-7543

19-5-2016

WARSZAWSKIE TARGI KSI¡¯KI - PGE STADION NARODOWY 19-22 MAJA 2016

Serdecznie zapraszamy, wszystkich naszych czytelników na Warszawskie Targi Ksi±¿ki, które odbêd± siê w dniach 19-22 maja na Stadionie Narodowym. Na naszym stoisku bêdzie mo¿liwo¶æ zobaczenia nowo¶ci wydawniczych 2016, jak i oferta ze starszych lat. Stoisko znajduje siê w biznes klubie , a numer stoiska to: 43/BC Godziny otwarcia dla zwiedzaj±cych: - codziennie od godziny 10:00 do 18:00.
Zapraszamy... wiêcej »

1-4-2016

Ze smutkiem

Ze smutkiem przyjêli¶my wiadomo¶æ o ¶mierci naszego Autora dr. Artura Górskiego. Bardzo dobrze wspominamy nasz± wspó³pracê. Rodzinie i Bliskim Zmar³ego sk³adamy wyrazy wspó³czucia.... (708) 373-5617

31-3-2016

Spotkanie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 31 marca 2016 r. Odby³o siê spotkanie na temat edycji "Genera³ broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA WIELKIEJ WOJNY"
Spotkaniu, które odby³o siê w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego towarzyszy wystawa autorstwa dr. Mariusza Patelskiego na temat autora opublikowanych wspomnieñ gen. Broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego... wiêcej »

Ze smutkiem przyjêli¶my wiadomo¶æ o ¶mierci naszego Autora, prof. Lecha K³osiewicza


PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult

Mi³o nam poinformowaæ ¿e nasza publikacja PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult autorstwa Stanislava Kuzmová, zosta³a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ¬ród³oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego za 2013 r. Opracowania z zakresu ¼ród³oznawstwa i nauk pomocniczych historii: Nagroda I

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku

Mi³o nam poinformowaæ ¿e nasza publikacja Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku opracowana przez Jacka Kowalkowskiego oraz Wies³awa Nowosada, zosta³a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ¬ród³oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego za 2013 r. w kategorii Edycje ¼ród³owe Nagroda II

27-9-2013

Udzia³ Wydawnictwa DiG w konferencji: Od Horod³a do Horod³a unia horodelska – dzieje i pamiêæ (1413-2013)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na nasze stoisko podczas konferencji "Od Horod³a do Horod³a unia horodelska – dzieje i pamiêæ (1413-2013)" w Zamo¶ciu. Adres wystawy: MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMO¦CIU 22-400 Zamo¶æ ul. Ormiañska 30

15-7-2013

WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE

W dniach 15-18 lipca 2013 r. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego odbêdzie siê 10. jubileuszowa edycja WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE... sublicensee

8-6-2013

IV Warszawski Piknik Archiwalny w AGAD (Archiwum G³ówne Akt Dawnych)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na IV Warszawski Piknik Archiwalny, który odbêdzie siê z naszym udzia³em w Archiwum G³ównym Akt Dawnych. Data: 8 czerwca 2013 roku Godzina otwarcia: 10:00 - 17:00 Wstêp wolny

16-4-2013

Dzi¶ 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, odbêdzie siê rozmowa z naszym autorem Miko³ajem Mirowskim

Dzi¶ 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, o godzinie 21:30, odbêdzie siê rozmowa z naszym autorem Miko³ajem Mirowskim - "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Miêdzy teori± a praktyk±" Podczas wywiadu bêd± obecni go¶cie: prof. M. Kula, prof. P. Kwieciñski

15-3-2013

PROMOCJA KSI¡¯KI - Andrzeja K. Olszewskiego "Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska"

Zarz±d Oddzia³u Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki ma zaszczyt zaprosiæ na prezentacjê ksi±¿ki prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska... 803-574-1149

19-3-2013

Spotkanie wokó³ ksi±¿ki "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego"

Promocja ksi±¿ki odbêdzie siê w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w £odzi, ul. Zachodnia 93, w ramach cyklu "Ma³a Literacka", 19 marca (wtorek) o godz. 19.... (732) 846-6931

10-1-2013

Nagroda Pierwszego Wydzia³u Polskiej Akademii Nauk - Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej -

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasza publikacja: Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej autorstwa Profesora Cezarego Kuklo otrzyma³a Nagrodê Pierwszego Wydzia³u Polskiej Akademii Nauk.

21-12-2012

Bo¿e Narodzenie
... molendinary

22-11-2012

XXI Targi Ksi±¿ki Historycznej, 29 listopada –2 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na XXI Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie.... wiêcej »

Instrukcja dla Autorów "FAR"

Do publikacji w Forum Artis Rhetoricae przyjmowane s± artyku³y dotycz±ce retoryki – od antycznej po wspó³czesn±. Musz± byæ zwi±zane z szeroko rozumian± problematyk± retoryczn±; mog± dotyczyæ zarówno historii, jak i teorii retoryki oraz jej praktycznych zastosowañ. Niektóre numery s± tematyczne (planowane tematy podane s± na stronie internetowej pisma, www.forumartisrhetoricae.uw.edu.pl oraz na stronie www.dig.pl).... wiêcej »

26-10-2012

16. Targi Ksi±¿ki w Krakowie 25-28.10.2012

Dyrektor Wydawnictwa DiG Iwona Dacka-Górzyñska i Redaktor Naczelny S³awomir Górzyñski wziêli udzia³ w otwarciu Targów Ksi±¿ki w Krakowie i wrêczeniu Nagrody im. J. D³ugosza. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska numer B19, gdzie prezentujemy nasze publikacje.

13-9-2012

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ¦rodkowej

W dniu dzisiejszym Redaktor Naczelny dr S³awomir Górzyñski uczestniczy w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ¦rodkowej. ... wiêcej »

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wroc³aw: 5-7.09.2012 r.

W dniach od 5-7 wrze¶nia 2012 r. odbêdzie siê we Wroc³awiu, VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. W którym, tak¿e Wydawnictwo DiG bierze udzia³.... 813-827-6149

Wznowienie serii wydawniczej - Spo³eczeñstwo Polski ¦redniowiecznej. Zbiór studiów. tom XII

Up³ynê³o piêæ lat od ukazania siê ostatniego tomu Spo³eczeñstwa Polski ¶redniowiecznej, by³ to ostatni tom przygotowany przez ¶p. Prof. Stefana K. Kuczyñskiego, inicjatora i wieloletniego redaktora tej serii wydawniczej. ... wiêcej »

19-7-2012

PROMOCJA KSI¡¯KI - "Spisek Micha³a Chro¶ciñskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzañski"

Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego i Wydawnictwo DiG maj± zaszczyt zaprosiæ na promocjê ksi±¿ki Micha³a Grabowskiego - "Spisek Micha³a Chro¶ciñskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzañski".... wiêcej »

16-7-2012

PROMOCJA KSI¡¯KI - "Inwentarze Pa³acu w Nieborowie"

Wydawnictwo DiG oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, zapraszaj± na promocjê ksi±¿ki "Inwentarze Pa³acu w Nieborowie "... 7082122878

18-5-2012

ZMIANA KONTA BANKOWEGO WYDAWNICTWA DiG !!!

Od dnia 18 maja 2012 roku, prosimy o dokonywanie wp³at, na nasze nowe konto bankowe: Bank Pekao SA Oddzia³ Warszawa, konto nr PL 50 1240 6218 1111 0010 4549 1530

20-3-2012

Wyk³ad Dr. S³awomira Górzyñskiego w Wiedniu

Dnia 20 marca 2012 roku, w Wiedniu, odby³ siê wyk³ad Dr. S³awomira Górzyñskiego. Wyk³ad dotyczy³ Arystokracji polskiej w Galicji, w latach 1776-1918.... 4439945291

20-1-2012

Promocja od dnia 20 stycznia 2012 roku do odwo³ania

Rabaty dla Autorów i Kupuj±cych
... wiêcej »

12-1-2012

P³atno¶ci elektroniczne - bardzo wa¿ne!


2-1-2012

Zmiana jednego ze wspó³w³a¶cicieli firmy

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 21.12.2011r. zosta³a zatwierdzona w KRS zmiana jednego ze wspó³w³a¶cicieli firmy: obecna nasza nazwa brzmi: Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzyñska i S. Górzyñski Spó³ka jawna Pozosta³e dane nie ulegaj± zmianie.

8-7-2011

Informacja dotycz±ca tworzenia przypisów w publikacjach wydawnictwa DiG


15-3-2011

Nowy projekt Wydawnictwa


Digitalizacja czasopism
... 5098409427

30-9-2010

Informacja dla Autorek i Autorów Studiów ¯ród³oznawczych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie siê z zasadami dot. redagowania przypisów.... 7055494399

Informacje redakcji czasopisma – (608) 331-4894.

P³atno¶ci elektroniczne

Akceptujemy on-line karty Visa oraz Eurocard/Mastercard dziêki 9057787808.


Nowo¶ci
sizeableness

6305433843

Nazw± „modlitewnik” obejmujê tu na równych prawach i zasadach wydawnictwa ... 415-508-6662
CENA: 52.50 z³

Józef Szymanowski. Poezje

„Umia³ przelaæ w umys³y inszych czucia swoje, tak ¿e im siê w³asnemi zdawa³y. ... wiêcej »
CENA: 42.00 z³

POLSKIE MODLITEWNIKI RÓ¯NYCH WYZNAÑ XIX WIEKU. Bibliografia L-P

Nazw± „modlitewnik” obejmujê tu na równych prawach i zasadach wydawnictwa s³u¿±ce ... wiêcej »
CENA: 52.50 z³
   
WSPÓ£PRACA I REKLAMA

Wydawnictwo DiG Sp.j., ul. Dankowicka 16C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel./fax: +48 22 8390838 wiêcej »
Opracowanie – 917-304-8779


x
Serwis u¿ywa ciasteczek (cookies) - plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiêtywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u¿ytkownika ((203) 971-2215).
U¿ytkownik zawsze mo¿e skonfigurowaæ cookies w ustawieniach swojej przegl±darki internetowej.